INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE XI TYSKIEGO PÓŁMARATONU JUŻ WKRÓTCE!
START 03.09.2023
—————————–

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 4 września 2022 r.
2. Godzina startu do biegu głównego: 10.00.
3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km.

4.Biuro Zawodów w dniach 02-03.09.2022:
GEMINI PARK TYCHY, Towarowa 2c, poziom „0”
Odbiór pakietów piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-18:00

Start/Meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe w dniu 04.09.2022:
Stadion Lekkoatletyczny, Tychy, ul. Edukacji
Odbiór pakietów niedziela 7:30-9:30

5. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
6. Trasa posiada atest PZLA

LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami, o ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie.
2. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET Z KOSZULKĄ
ZAPISY do 08.08.2022

do 31.05.2022 – 60,00 zł
do 08.08.2022 –  80,00 zł
Nie przewidujemy zapisywania na bieg w biurze zawodów w dniach 02-04.09.2022

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą X Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona i nagradzana będzie w następujących kategoriach:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce           1600 zł
II miejsce          1400 zł
III miejsce         1200 zł 

– klasyfikacja najlepszy zawodnik z obywatelstwem Polskim ( Kobiety i Mężczyźni)
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce             1100 zł
II miejsce            900 zł
III miejsce          700 zł
IV miejsce          600 zł
V miejsce           500 zł
VI miejsce          400 zł

– klasyfikacje wiekowe,
   Kobiety             Mężczyźni
18 – 29                 18 – 29
30 – 39                 30 – 39
40 – 49                 40 – 49
50 – 59                 50 – 59
60+                        60 – 69
–                              70+

– klasyfikacje najlepszy Tyszanin, Tyszanka
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce             800 zł
II miejsce            700 zł
III miejsce           600 zł

– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce             500 zł
II miejsce            400 zł
III miejsce           300 zł

– najlepsza strefa kibica (regulamin konkursu przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie)
I miejsce             800 zł
II miejsce            500 zł
III miejsce          300 zł

3. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Warunkiem sklasyfikowania w kategorii kobiet i mężczyzn biegnących z dzieckiem w wózku biegowym jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
5. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.
7. Dublowanie nagród:
a) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategorii najszybsza Polka/Polak ani w kategoriach wiekowych.
b) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsza Polka/Polak nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
c) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
d) Nagrodzeni w kategorii generalnej lub kategorii najszybsza Polka/Polak mogą zostać nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie.
8. Dekoracje zostaną rozpoczęte od klasyfikacji osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni oraz tereny nie wyłączone z ruchu pieszych, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 4 września 2022 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 2000 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w X Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:
– numer startowy,
– profesjonalny pomiar czasu,
– obsługę online,
– obsługę medyczną,
– ciepły posiłek po biegu (mięsny lub wegetariański),
– napoje na trasie i na mecie
– pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg),
– koszulkę techniczną
Uwaga:
Pakiety odbiera się po okazaniu dowodu tożsamości.
6. Osoba odbierająca pakiet startowy w imieniu innej osoby musi przedłożyć upoważnienie od osoby, dla której odbiera pakiet.
7. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
8. Zgłoszenia online do 8 sierpnia 2022 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników.
9. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

PEŁNY REGULAMIN

Upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobą:

UPOWAŻNIENIE TYSKI PÓŁMARATON