INFORMACJE

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 4 września 2022 r.
2. Godzina startu do biegu głównego: 10.00.
3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km.
4. Start/Meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe w dniu 04.09.2022:
Stadion Lekkoatletyczny, Tychy, ul. Edukacji
Biuro Zawodów i odbiór pakietów w dniach 02-03.09.2022:
GEMINI PARK TYCHY, Towarowa 2c
5. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
6. Trasa posiada atest PZLA

LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami, o ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie.
2. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET Z KOSZULKĄ
ZAPISY do 08.08.2022

do 31.05.2022 – 60,00 zł
do 08.08.2022 –  80,00 zł
Nie przewidujemy zapisywania na bieg w biurze zawodów w dniach 02-04.09.2022

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą X Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona i nagradzana będzie w następujących kategoriach:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce           1600 zł
II miejsce          1400 zł
III miejsce         1200 zł 

– klasyfikacja najlepszy zawodnik z obywatelstwem Polskim ( Kobiety i Mężczyźni)
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce             1100 zł
II miejsce            900 zł
III miejsce          700 zł
IV miejsce          600 zł
V miejsce           500 zł
VI miejsce          400 zł

– klasyfikacje wiekowe,
   Kobiety             Mężczyźni
18 – 29                 18 – 29
30 – 39                 30 – 39
40 – 49                 40 – 49
50 – 59                 50 – 59
60+                        60 – 69
–                              70+

– klasyfikacje najlepszy Tyszanin, Tyszanka
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce             800 zł
II miejsce            700 zł
III miejsce           600 zł

– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce             500 zł
II miejsce            400 zł
III miejsce           300 zł

– najlepsza strefa kibica (regulamin konkursu przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie)
I miejsce             800 zł
II miejsce            500 zł
III miejsce          300 zł

3. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Warunkiem sklasyfikowania w kategorii kobiet i mężczyzn biegnących z dzieckiem w wózku biegowym jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
5. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.
7. Dublowanie nagród:
a) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategorii najszybsza Polka/Polak ani w kategoriach wiekowych.
b) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsza Polka/Polak nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
c) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
d) Nagrodzeni w kategorii generalnej lub kategorii najszybsza Polka/Polak mogą zostać nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie.
8. Dekoracje zostaną rozpoczęte od klasyfikacji osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni oraz tereny nie wyłączone z ruchu pieszych, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 4 września 2022 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 2000 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w X Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:
– numer startowy,
– profesjonalny pomiar czasu,
– obsługę online,
– obsługę medyczną,
– ciepły posiłek po biegu (mięsny lub wegetariański),
– napoje na trasie i na mecie
– pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg),
– koszulkę techniczną
Uwaga:
Pakiety odbiera się po okazaniu dowodu tożsamości.
6. Osoba odbierająca pakiet startowy w imieniu innej osoby musi przedłożyć upoważnienie od osoby, dla której odbiera pakiet.
7. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
8. Zgłoszenia online do 8 sierpnia 2022 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników.
9. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

PEŁNY REGULAMIN

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobą:

UPOWAŻNIENIE TYSKI PÓŁMARATON