INFORMACJE

POBIERZ PEŁEN REGULAMIN VII TP

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 2 września 2018 r.
2. Start, meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe będzie umieszczone na terenie Gemini Park Tychy, ul.Towarowa 2c.
3. Szatnie i prysznice – na terenie Gemini park City.
4. Godzina startu do biegu głównego: 10:00 (wspólny start z XXIII Międzynarodowym Tyskim Biegiem Ulicznym).
5. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km.
6. Trasa ulicami miasta oraz wokół Jeziora Paprocańskiego. Trasa posiada atest PZLA
7. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
8. Wyniki będą drukowane na bieżąco i wywieszane na tablicach informacyjnych.

LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się trzy punkty z wodą pitną, rozmieszczone na ok. 6,5 – 11 – 16 – 18,5 km trasy.
2. Na drugim i trzecim punkcie oprócz wody będzie dostępny izotonic do dyspozycji uczestników.
3. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET STANDARD BEZ KOSZULKI
Do 01.05.2018 r. 30,00 zł
Do 01.08.2018 r. 45,00 zł
Do 19.08.2018 r. 60,00 zł
PROMOCJA DO 19.08 – 45,00 zł

W Biurze Zawodów w dniu 01.09.2018 r. 80,00 zł
PAKIET PLUS Z KOSZULKĄ
Do 01.05.2018 r. 60,00 zł
PROMOCJA do 01.06.2018 – 60,00 zł

Do 01.08.2018 r. 75,00 zł
Do 19.08.2018 r. 90,00 zł
PROMOCJA DO 19.08 – 75 zł

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VII Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
– klasyfikacje wiekowe,
MĘŻCZYŹNI         KOBIETY
18 – 24         18 – 24
25 – 29         25 – 29
30 – 34         30 – 34
35 – 39         35 – 39
40 – 44         40 – 44
45 – 49         45 – 49
50 – 54              50+
55 – 59                   –
60 – 64                   –
65 – 69                   –
70+                       –

– klasyfikacja zespołów (do klasyfikacji zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników Zespołu- 2 kobiet i 2 mężczyzn),
– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody.
Zawodnicy – z obywatelstwem polskim – sklasyfikowani na 6 pierwszych miejscach w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary i nagrody pieniężne
4. Najwyżej sklasyfikowani mieszkańcy Tychów otrzymają puchary i nagrody pieniężne
Od nagród przekraczających 760,00 zł zostanie pobrany podatek w wysokości 10% wygranej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zawodnik obierający nagrodę powinien podać: numer PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
Uwaga:
Zawodnicy i zawodniczki, którzy otrzymają nagrody pieniężne za klasyfikację generalną nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
5. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki.
6. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym przewidziane są puchary/statuetki.
7. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
8. Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji zespołów przewidziane są puchary.
9. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 2 września 2018 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 1500 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w VII Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Biuro zawodów mieści się w Gemini Park Tychy i będzie czynne następująco:
piątek – 31 sierpnia – 17:00 – 20:00
sobota – 1 września – 10:00-20:00
niedziela – 2 września – 7:30-9:30
5. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
6. Zgłoszenia online do 19 sierpnia 2018 r. (włącznie). Po tym terminie zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VII Półmaratonu w Tychach w dniu 1 września 2018 r. – będziemy dysponować tylko 50 pakietami standard
6. W dniu zawodów (2 września 2018 r.) organizator nie przyjmuje zgłoszeń do zawodów.

PEŁNY REGULAMIN

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobą:

UPOWAŻNIENIE TYSKI PÓŁMARATON

UPOWAŻNIENIE MTBU