INFORMACJE

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 6 września 2020 r.
2. Godzina startu do biegu głównego: 10.00.
3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km.
4. Start/Meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe w dniu 06.09.2020:
Hala Sportowa, Al. Piłsudskiego 20, Tychy.
Biuro Zawodów i odbiór pakietów w dniach 04-05.09.2020:
GEMINI PARK TYCHY, Towarowa 2c, 1 piętro.
5. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
6. Trasa posiada atest PZLA

LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami, o ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie.
2. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET STANDARD BEZ KOSZULKI
Pierwsze 500 osób 40,00 zł
501 – 1000 osób 55,00 zł
1001 – 2000 osób 70,00 zł
w biurze zawodów w dniu 04.09.2020 r. 100,00 zł
PAKIET PLUS Z KOSZULKĄ
(zamawianą dodatkowo przy zapisach)
Pierwsze 500 osób 80,00 zł
501 – 1000 osób 95,00 zł
1001 – 2000 osób 110,00 zł

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą IX Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona i nagradzana będzie w następujących kategoriach:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
                           Kobiety           Mężczyźni
I miejsce           1100 zł                  1100 zł
II miejsce            900 zł                    900 zł
III miejsce          700 zł                    700 zł

– klasyfikacja najlepszy zawodnik z obywatelstwem Polskim ( Kobiety i Mężczyźni)
                                Kobiety                 Mężczyźni
I miejsce             600 zł                    600 zł
II miejsce            500 zł                    500 zł
III miejsce          400 zł                    400 zł
IV miejsce          300 zł                    300 zł
V miejsce           200 zł                    200 zł
VI miejsce          100 zł                    100 zł

– klasyfikacje wiekowe,
   Kobiety             Mężczyźni
18 – 29                 18 – 29
30 – 39                 30 – 39
40 – 49                 40 – 49
50 – 59                 50 – 59
60+                        60 – 69
–                              70+

– klasyfikacje najlepszy Tyszanin, Tyszanka
                                   Kobiety              Mężczyźni
I miejsce             500 zł                    500 zł
II miejsce            400 zł                    400 zł
III miejsce           300 zł                    300 zł

– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.
                             Kobiety              Mężczyźni
I miejsce             400 zł                    400 zł
II miejsce            300 zł                    300 zł
III miejsce           200 zł                    200 zł

– najlepsza strefa kibica (regulamin konkursu przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie)
I miejsce             1000 zł
II miejsce            700 zł
III miejsce          500 zł

4. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
5. Warunkiem sklasyfikowania w kategorii kobiet i mężczyzn biegnących z dzieckiem w wózku biegowym jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
6. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.
8. Dublowanie nagród:
a) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategorii najszybsza Polka/Polak ani w kategoriach wiekowych.
b) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsza Polka/Polak nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
c) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
d) Nagrodzeni w kategorii generalnej lub kategorii najszybsza Polka/Polak mogą zostać nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie.
9. Dekoracje zostaną rozpoczęte od klasyfikacji osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 6 września 2020 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 2000 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w IX Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:
– numer startowy,
– profesjonalny pomiar czasu,
– obsługę online,
– obsługę medyczną,
– ciepły posiłek po biegu (mięsny lub wegetariański),
– napoje na trasie i na mecie
– pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg),
– udział w konkursie z licznymi, wartościowymi nagrodami
– koszulkę techniczną (przy Pakiecie PLUS).
Uwaga:
Pakiety odbiera się po okazaniu dowodu tożsamości.
6. Osoba odbierająca pakiet startowy w imieniu innej osoby musi przedłożyć upoważnienie od osoby, dla której odbiera pakiet.
7. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
8. Zgłoszenia online do 19 lipca 2020 r. w opcji pakietu plus oraz 16 sierpnia 2020 r. (włącznie) w opcji pakietu standard. Po tym terminie zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów IX Półmaratonu w Tychach w dniu 04 września 2020 r. W tym dniu organizator dysponuje wyłącznie 50 pakietami startowymi (standard), pod warunkiem niewykorzystania limitu zgłoszeń.
9. Rejestracja oraz wniesienie opłaty start

PEŁNY REGULAMIN

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobą:

UPOWAŻNIENIE TYSKI PÓŁMARATON