INFORMACJE

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 3 września 2023 r.
2. Godzina startu do biegu głównego: 10.00.
3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km.

4.Biuro Zawodów w dniach 01-02.09.2023:
GEMINI PARK TYCHY, Towarowa 2c
Odbiór pakietów piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-18:00

Start/Meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe w dniu 03.09.2023:
Stadion Lekkoatletyczny, Tychy, ul. Edukacji
Odbiór pakietów niedziela 7:30-9:30

5. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas netto. (Nagrody w klasyfikacji generalnej (miejsca I-III), klasyfikacji najlepszy zawodnik z obywatelstwem Polskim (miejsca I-VI) oraz klasyfikacji najlepszy Tyszanin, Tyszanka (miejsca I-III) przysługują zawodnikom według kolejności wbiegnięcia na linię mety (czas BRUTTO).
6. Trasa posiada atest PZLA

LIMIT CZASU
1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności:
– zawodnicy na wózkach oraz biegacze z dzieckiem w wózku biegowym,
– zawodnicy elity
– pozostali zawodnicy
Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie wg zakładanego czasu ukończenia biegu w strefach wyznaczonych przez oznaczonych pacemakerów.
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
3. Zawodnicy, którzy po upływie 1,5 godziny od momentu startu nie dotrą do punktu pomiaru czasu w okolicach połowy dystansu zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
4. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od momentu startu nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
5. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami, o ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:

PAKIET Z KOSZULKĄ
ZAPISY do 08.08.2023

do 30.04.2023 – 99,00 zł
do 08.08.2023 –  130,00 zł

PAKIET BEZ KOSZULKI
ZAPISY od 09.08 do 27.08.2023
do 27.08.2023 – 155,00 zł

Brak możliwości zapisu na bieg w biurze zawodów w dniach 1-3.09.2023

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą XI Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona i nagradzana będzie w następujących kategoriach:
klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn
I miejsce 2000 zł
II miejsce 1800 zł
III miejsce 1600 zł

klasyfikacja najlepszy zawodnik z obywatelstwem Polskim ( Kobiety i Mężczyźni)
I miejsce 1200 zł
II miejsce 1000 zł
III miejsce 800 zł
IV miejsce 600 zł
V miejsce 500 zł
VI miejsce 400 zł

– klasyfikacje wiekowe,
   Kobiety             Mężczyźni
18 – 29                 18 – 29
30 – 39                 30 – 39
40 – 49                 40 – 49
50 – 59                 50 – 59
60+                        60 – 69
–                              70+

– klasyfikacje najlepszy Tyszanin, Tyszanka
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce 1100 zł
II miejsce 900 zł
III miejsce 700 zł

– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.
Kobiety i Mężczyźni
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł

– klasyfikacja osób na wózkach ( Kobiety i Mężczyźni)
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł 

– najlepsza strefa kibica (regulamin konkursu przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie)
I miejsce 1000 zł
II miejsce 600 zł
III miejsce 400 zł

3. Bonus za pobicie rekordu trasy Tyskiego Półmaratonu dla pierwszej kobiety (czas brutto poniżej 01:20:24) i pierwszego mężczyzny (czas brutto poniżej 01:06:12) wynosi 1000,00 zł.
4. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
5. Warunkiem sklasyfikowania w kategorii kobiet i mężczyzn biegnących z dzieckiem w wózku biegowym albo osób na wózkach jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
6. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
7. Nagrodzona zostanie również najliczniejsza drużyna, która ukończy bieg (dotyczy tylko dystansu półmaratonu. Warunkiem jest wpisanie w polu drużyna/klub jednobrzmiącej nazwy.
8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.
9. Warunkiem otrzymania nagród w klasyfikacji osób na wózkach jest brak pomocy na trasie w pokonywaniu dystansu od osób trzecich co będzie weryfikowane przez obsługę i wolontariuszy.
10. Dublowanie nagród:
a. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategorii najszybsza Polka/Polak ani w kategoriach wiekowych.
b. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsza Polka/Polak nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
c. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
d. Nagrodzeni w kategorii generalnej lub kategorii najszybsza Polka/Polak mogą zostać nagrodzeni w kategorii najszybsi Tyszanie.
11. Dekoracje zostaną rozpoczęte od klasyfikacji osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni oraz tereny nie wyłączone z ruchu pieszych Organizator dopuszcza do startu tylko wózki z napędem bezpośrednim, wózki aktywne (Organizator nie dopuszcza do startu wózków aktywnych, z przystawkami typu: freewheel, eway, itp. oraz wózków sportowych rim-push).
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 3 września 2023 r. ukończą 18 lat.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 2000 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w XI Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
– numer startowy z chipem,
– profesjonalny pomiar czasu,
– obsługę online,
– oznakowaną i zabezpieczoną trasę
– obsługę medyczną,
– ciepły posiłek po biegu (mięsny lub wegetariański),
– napoje na trasie i na mecie
– pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg),
– koszulkę techniczną (przy zapisie do 08.08.2023),
Uwaga:
Pakiety odbiera się po okazaniu dowodu tożsamości.
6. Osoba odbierająca pakiet startowy w imieniu innej osoby musi przedłożyć upoważnienie od osoby, dla której odbiera pakiet.
7. Zgłoszenia online do 8 sierpnia 2023 r. (z koszulką) oraz do 27 sierpnia 2023 (bez koszulki) lub do osiągnięcia limitu uczestników (w zależności co nastąpi wcześniej).

PEŁNY REGULAMIN

Upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobą:

UPOWAŻNIENIE TYSKI PÓŁMARATON