REGULAMIN

REGULAMIN VIII TYSKIEGO PÓŁMARATONU

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako formy czynnej rekreacji.
2. Promocja Tychów jako miasta dobrego do uprawiania sportu.
3. Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy.

III. ORGANIZATORZY:

1. STOWARZYSZENIE PROMOCJI LEKKIEJ ATLETYKI W TYCHACH
ul. Sikorek 2, 43-100 Tychy
e-mail spla@spla.com.pl
NIP: 646-288-98-09 KRS 0000359679

2. Współorganizatorzy:

Urząd Miasta Tychy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
Komenda Miejska Policji w Tychach,
Straż Miejska w Tychach
Państwowa Straż Pożarna w Tychach.

3. Komitet organizacyjny:

Dyrektor Półmaratonu Damian Fidor email: damian@spla.com.pl
Dyrektor organizacyjny Kazimierz Adamczyk email: adamczyk.kazimierz@gmail.com
Dyrektor ds. sportowych Szymon Wdowiak email: szymon@spla.com.pl
Kierownik biura zawodów Joanna Ryniak email: asia@spla.com.pl
Kierownik ds. reklamy Michał Fidor email: michal@spla.com.pl

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:

1. Bieg odbędzie się 1 września 2019 r.
2. Biuro zawodów, start i meta – parking przy Hali Sportowej Tychy, al. Piłsudskiego 20.
3. Szatnie i prysznice – Hala Sportowa Tychy, al. Piłsudskiego 20.
4. Godzina startu do biegu głównego: 12.30 (wspólny start z XXII Międzynarodowym Tyskim Biegiem Ulicznym).
5. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km.
6. Trasa ulicami miasta.
7. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
8. Wyniki będą drukowane na bieżąco i wywieszane na tablicach informacyjnych.

IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

V. PUNKTY Z NAPOJAMI

1. Na trasie będą znajdowały się trzy punkty z wodą pitną, rozmieszczone na ok. 5, 10 i 15 km trasy.
2. Na drugim i trzecim punkcie oprócz wody będzie dostępny izotonic do dyspozycji uczestników.
3. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

VI. UCZESTNICTWO

1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 3 września 2017 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 700 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w VI Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących terminach: 2 WRZEŚNIA (sobota) – Biuro zawodów – hol Hali Sportowej Tychy, al. Piłsudskiego 20 – czynne w godzinach 11.00 – 17.00 – odbiór pakietów startowych. 3 WRZEŚNIA (niedziela) – Biuro Zawodów na parkingu przy Hali Sportowej, al. Piłsudskiego 20 – czynne w godzinach 9.00 -12.00 – odbiór pakietów startowych wyłącznie w Biurze Zawodów.
5. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje: – numer startowy, – profesjonalny pomiar czasu, – obsługę online, – ciepły posiłek po biegu, – napoje zimne i ciepłe, – pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg), – udział w konkursie z licznymi, wartościowymi nagrodami (wartość wszystkich nagród ok. 12 000 zł), – ekologiczną torbę, – bony zniżkowe od sponsorów, – inne pozyskane gadżety (przy Pakiecie PLUS), – koszulkę techniczną (przy Pakiecie PLUS). Uwaga: Pakiety odbiera się po okazaniu dowodu tożsamości.
6. Osoba odbierająca pakiet startowy w imieniu innej osoby musi przedłożyć upoważnienie od osoby zainteresowanej do odbioru pakietu.
7. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
8. Zgłoszenia online do 21 sierpnia 2017 r. (włącznie). Po tym terminie zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VI Półmaratonu w Tychach w dniu 2 września 2017 r.
9. W dniu zawodów (3 września 2017 r.) organizator nie przyjmuje zgłoszeń do zawodów.
10. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
11. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET STANDARD BEZ KOSZULKI
Do 01.05.2017 r. 29,00 zł
Do 01.08.2017 r. 40,00 zł
Do 21.08.2017 r. 50,00 zł
W Biurze Zawodów w dniu 02.09.2017 r. 95,00 zł
PAKIET PLUS Z KOSZULKĄ
Do 01.05.2017 r. 50,00 zł
Do 01.08.2017 r. 65,00 zł
Do 21.08.2017 r. 80,00 zł
Opłatę za uczestnictwo w biegu należy uiścić poprzez przelew online dostępny przy rejestracji
12. Płatność online możliwa będzie tylko do 21.08.2017 r., po tym terminie płatność za bieg można uiścić wyłącznie w biurze zawodów w dniu 2.09.2017 r.
13. W dniu 2.09.2017 r. organizator dysponuje wyłącznie 50 pakietami startowymi (Pakiet Standard), pod warunkiem niewykorzystania limitu zgłoszeń.
14. Zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej po wpłacie na konto opłaty startowej. Zgłoszenie się nie jest równoznaczne z umieszczeniem na liście startowej.
15. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
16. Prawo do bezpłatnego startu w VI Tyskim Półmaratonie mają zawodnicy zaproszeni przez Prezesa SPLA Tychy. VII. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: http://spla.com.pl/zapisz/ oraz http://www.tyskipolmaraton.pl/. W przypadku niewyczerpania limitu uczestników, istnieje możliwość zapisania w Biurze Zawodów w dniu 2.09.2017 r.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VI Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
klasyfikacje wiekowe,
MĘŻCZYŹNI 18 – 24 , 25 – 29 , 30 – 34 , 35 – 39 , 40 – 44 , 45 – 49 , 50 – 54 , 55 – 59 , 60 – 64 , 65 +
KOBIETY 18 – 24 , 25 – 29 , 30 – 34 , 35 – 39 , 40 – 44 , 45 – 49 , 50+
klasyfikacja zespołów (do klasyfikacji zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników zespołu),  Klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym. 3. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne – od poniższych kwot zostanie odliczony podatek od nagród: OPEN M OPEN K I 1000 I 1000 II 700 II 700 III 500 III 500 Zawodnicy – z obywatelstwem polskim – sklasyfikowani na 6 pierwszych miejscach w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary i nagrody pieniężne: POLSKA M POLSKA K I 1000 1000 II 700 700 III 500 500 IV 400 400 V 300 300 VI 200 200 4. Najwyżej sklasyfikowani mieszkańcy Tychów otrzymają puchary i nagrody pieniężne: TYCHY M TYCHY K I 400 I 400 II 300 II 300 III 200 III 200 Od nagród przekraczających 760,00 zł zostanie pobrany podatek w wysokości 10% wygranej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawodnik obierający nagrodę powinien podać: numer PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. Uwaga: Zawodnicy i zawodniczki, którzy otrzymają nagrody pieniężne za klasyfikację generalną nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. 5. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki. 6. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym przewidziane są puchary/statuetki. 7. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka. 8. Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji zespołów przewidziane są puchary. 9. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia. IX. PROGRAM BIEGU 9.00 – 12.00 Biuro Zawodów – wydawanie pakietów startowych 12.30 Start do Półmaratonu (wspólny start z XXII Międzynarodowym Tyskim Biegiem Ulicznym) 15.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Po dekoracji organizator przeprowadzi wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą półmaraton, konkurs z następującymi nagrodami:  1 nagroda rzeczowa o wartości 4 000,00 zł,  2 nagrody rzeczowe o wartości 2 000,00 zł,  2 nagrody rzeczowe o wartości 1 000,00 zł.  4 nagrody rzeczowe o wartości 500,00 zł X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin. 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji. 5. Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać. 6. DEPOZYT UBRANIOWY: W miejscu przeznaczonym na ten cel, zawodnik otrzyma worek do przechowania depozytu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie. 7. VI Tyski Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. XI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany oraz ostatecznej interpretacji regulaminu. Załącznik do Regulaminu VI Tyskiego Półmaratonu OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i startuję na własną odpowiedzialność w zawodach – VI Tyski Półmaraton w dniu 3 września 2017 r. oraz przyjmuję postanowienia regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 922), do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych SPLA Tychy i MOSiR w Tychach. Zgadzam się także, aby moje dane (imię, nazwisko, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. ……………………………………….………………………… czytelny podpis